Versione stampabile   Invia articolo a un amico   Scrivi alla redazione
Alessandria

Nella "Businà" troviamo tutti, dal Sindaco a Borsalino. Il testo della satira mandrogna

Poesia di satira dialettale di Gianni Pasino. Per chi sa o si vuole cementare con il dialetto alessandrino: ecco il testo che spazia dalle elezioni, alla cultura, fino a Borsalino. Con la traduzione
 ALESSANDRIA - Ecco il testo della "Businà" 2018 che ogni anno Gianni Pasino legge durante la festa del Carnevale di Alessandria. Una "satira" in dialetto alessandrino che spazia dalle elezioni, all'Amag Ambiente, fino ad arrivare a parlare di "cultura" e della "Borsalino". Un po' per capire quali sono i temi 'caldi' di cui parla la gente e quali i personaggi più chiacchierati, nel bene e nel male. 

La traduzione perde inevitabilmente le rime e la musicalità tipica di questi componimenti. E non tutti i modi di dire hanno una conversone perfetta. 

Ma nomi e cognomi, fatti e luoghi sono perfettamente riconoscibili. E tutti potranno ritrovare nei versi di Pasino gli argomenti tipici del 'mugugno' mandrogno. 
Businà 2018

Car amis ch’i sej chi an piasa
Lisandrèn da bòn, o d'n'atra rasa...
oh, pardòn... fei fenta d'avei nent sentì
rasa la va nent ben, as po pi nent di
perché po' ui ven fora ammà di casini
se la vus la riva... a la Boldrini.

E donca: Car amis ch’i sej chi an piasa
la Businà urmai l'è ac’mè na tasa
che as paga chi a ogni Carvè
cun Venneri che semper pì platà a l’è
c'al fa cuntinuamènt di record... ist l’è veira
e per fe is robi ui va tanta lucheira
ma an sta sità lù... al va ben da bòn
perché d' luc us na trova an tùcc i cantòn.

A pos nent parlè dal nostri rasi
ma certo a pos dì d'cui dal Palasi
che da chic meis l'è amnì la tana
d'ina rasa ch'as ciama padana.

U Gianfranco coi cavì fin ans el spali
ad fè u Sindich u n'ava ganch per el bali
ma u sava nent che i Lisandrèn i son di spresius
e ac’sè la murdì ant l'aj... e la duvì dì cl'è dus.

Rivònda an Municipio u s'è truvà
perlomeno, a voi dì, an pò... spaisà
u smijiava, lù ch’a l'è custimà con j'artisti,
ac’mè n'omi vistì... ammès ai nudisti.

E per la Giunta la facc i sout murtal
jè amnì fora du titt... dal ben e dal mal
ònche cul giuvnòt che an doi dì
la fac l'asesur... po' l'è sparì;

E in post la duvì truveili an bon’na fèn
anche a cullà ch’us ciamà Barusèn
che ac’sè la truà u sò travaj da fè,
talment tant travaj, che ades, u s'è andacc a candidè
per avej in post an Parlament
almeno al po turnè a fè... in bel cristu d'nent.

Uarda che schers j’òn facc a Revigliasco
ch’al pensava d'candidèsi e fè fiasco
perché antònt i Lisandrèn ad tùcc i cantòn
javu pi car ad dèji al vut al Dutur Macòn.

L'è che Macòn u trata i malavi dl'uspidal...
ma Lisòndria no: la sta trop mal
… a sta povrà sità, chi ch’ui dà 'na man
l’è nent certo in dutur, pùtòst Bagliàn.

Revigliasco u sla spiciava pròpi nent
d'vensi al balutagi contra cula gent
che l'ava guvernà per ‘na legislatùra
sercònda a Lisòndria d'truvèji 'na cùra.

Certo la Russa l’avrà ònche el so bon’ni manèri
ma l'è nent an grado d'fè ac’mè j'infermèri…
da Spinetta a j'Ort, da la Pista al Crist
a mandèla a cà j’òn pruvà pròpi tònt ghist.

Po le sens'ater, a so nent perché
la pià 'na sapa e as l'è dacia ans i pé
d'botanica la sa poc... me a voj dijla ant 'na riga:
quadrifoglio... furtèn’na, trifoglio a l'è sfiga!

Antònt i Lisandrèn, cuntent ac’mè fiulèn
i son andac a pres al baleiri d' Salvèn
cla purtà la so Lega a vensi gl'elesiòn
parlònda coi moru ai giardèn dla stasiòn.

Cmè cl'è andacia urmai al fa part dla storia
l'è nent al caso che me a staga chi a rinfreschèv la memoria,
coi Cinque stelle che da atri part i vensivu ‘d suèns,
chi i son drucà ac’mè ‘l steili ant la nocc ad'San Lurèns.

E Cuttica dunque u s'è truvà an Municipi
e se clà fac, u noster Sindich, an prinsipi?
Al prim pruvediment, sgagià ac’mè la losna
l'è fè al milti a chi ch’u ciama la limosna.

L'è che po us ne acorc ant in mument
che i vigil pròpi quònd che i servu... lur i son nent.

L'è ac’me ades che con l'aria anquinaia
cou smog che ut sasèn’na e al vens la bataia...
ecco, al Cumèn ai diesel u sara la sità
ma jè anzèn ch’u rispeta cul cu dis l'Autorità,
perché antònt u j’è mea ‘d cantòn
andò ‘t trovi ‘na guardia cl’à fasa cuntravensiòn.

It fan gnònch la milta, e la gent l'as lamenta,
se te, ac’mè in pursè, at'traj vea l'armenta
i bidòn i fan sghinfi, l'è sporca la sità
jè da avei vergogna, a suma pròpi mal custimà.

Però anche l'Amag Ambiente... da j'ultim i capi
i stan ant j'ufissi a scaudèsi el ciapi
e nui pover crist che a ciamuma d'j'aiuti
per risposta a juma ammà di rifiuti.

Ma ambzògna dì ch’a juma ònche del robi beli
tipo ìl Pont Meier, che fina Renzi l'è andacc ansima a uardèli;
me a so dla gent che, con piedi e mani
l’auriva deji in culp e treli sì an Tani.

Jò alsì ans al Piccolo, che ‘l pont an question
l'è sa bele e aruinà, ac’mè c'al fisa zà ‘n tulòn
con cul c'am custa a sper, ma so mea,
se almenu u sea ancura an garansea,
se no... se per caso.., comunque vada
da cul'american a juma pià ‘na ciulada.

Però jè Lodola, con al statui luminusi,
ans al rutondi, i son propi chiriusi
a chicadèn i piasu, a tanc i piasu nent
la roba sichira l'è che im custu in parfònd ad curent
menimàn, che mincantant, quaicos al va stort
e is monument... pì che anvisc a l'è pùtòst smort.

A l’è mea ancur finija, u jè Santa Maria d'Castè, che bela piasa
gnonch in toc d'verd, 'na fiu, 'na rosa anche pasa
e po cui scalèn... stidià da 'n architet o 'n ingegné
che set stai nent a l'erta, ta ta sc-iapi i pé.

Me a j’ò capì perché j’àn bità gnònch 'n aiuola:
per nent fa caghè i can d'andòn a la scola
ma antònt i can di Lisandrèn... a ogni strà i pori uardè
i trovu dovunque di post per caghè.

Per cunsulesi, me cara Lisòndria, quala cl'è la cùra?
La risposta l'è: andè a serchè la cultùra.
Son andacc a la mostra, i m'an dic: “L'è nent mal
e po' l'è tùtt gratis e t'pori vighi Chagall”;
a son andacc anfurmà...ma j’era dui quader an crus
a j’ò sercà ticc j'acer... magari jeru scus
macchè... ac’mè ch’a son entrà, a son sùbit surtì,
an dui minit a j’era zà per la via
perché la mostra l'era zà bela finija.

Niente cultùra, dimi an po' sa j’ò tort
forse a l'è mei dedichesi au sport
i Grigi an testa per mes campiunà
jeru i pì fort... l'erà scric an mesa sità
andònda che i tifus j’òn bità i strisiòn
e mi... scaramantic... am son gratà i cujòn.

E a java razòn... perché dop chic meis
a j’ò vist che an serie B l'è andacia la Cremoneis
lur a fè festa con turàs e turon
e nui sempra chi... gnurònt ac’mè di gabòn.

An testa la squadra la sarà nent granchè
però nui an testa.. juma i capè...
che bel Bursalèn, el vanto di lisandrèn
che storia meravigliusa, u sur Pipèn,
po tùtti cul mati che an biciclèta
i pedalavu mustranda anche in toc d'gambèta.

Menimàn che u j’à pensà Bursalèn a salvé sta sità...
a no, schisémi... a j’ò pià la Businà ‘d cuc ani fà.

Ma allura, per finì, am ciam: jè quaicos
che i Lisandrèn j'an ant la pél e ant j’os
per disi urguglius ad stè ant ista tera
sensa vantèsi d'Marengo, che po l'è ‘na guera?

Ui sarà ben, chisà an che cantòn
nui a suma acsè, a critichè semper di campiòn
e anche la Businà, avej pasiensa
l'è brisca, perché la dis ammà cul cla pensa...

A suma anrabià con Lisòndria, d'acordi però
s’im ciamu d'cambiè... a rispunduma no
auruma stè chi, ant el ben e ant el mal
a suma Lisandrèn, mea ac’mè cui d'Casal

a stuma chi, cun la Burmia e Tani
con chi c'al fa ben e chi c'al fa di dani
chi ant la tera d'Eco e d'Rivera
cun la gent ch’ut ciama: “Ma te, ischilè, t’al sai chi cl'era?”

C’mesisea urguglius, ònche sa suma al piòn di babi,
e allura Lisandrén av la digh cér e net... fè semper ch’i na j’abi!

Cari amici che siete in piazza
alessandrini davvero, o di un'altra razza...
oh, pardon,... fate finta di non aver sentito
razza non va bene, non si può più dire
perché poi succedono solo dei casini
se la voce arriva... alla Boldrini.

E dunque: cari amici che siete in piazza
la Businà ormai è come una tassa
che si paga a ogni carnevale
con Venneri che è sempre più pelato
che fa continuamente dei record... questo è vero
e per fare queste cose ci va tanta follia
ma in questa città lui va bene davvero
perchè di matti se ne trovano ad ogni angolo.

Non si può parlare delle razze
ma certo si può di quelli del Palazzo
che da qualche mese è diventato la tana
di una razza che si chiama padana.

Il Gianfranco con i capelli fino alle spalle
a fare il sindaco non ne aveva proprio per la testa
ma non sapeva che gli Alessandrini sono criticoni
e così ha morso l'aglio e ha dovuto dire che è dolce

Arrivando in Municipio si è trovato
perlomeno, voglio dire, un po' spiazzato
sembrava, lui che ha a che fare con gli artisti,
come un uomo vestito... in mezzo ai nudisti.

E per la Giunta ha fatto i salti mortali
è venuto fuori di tutto... del bene e del male
anche quel giovanotto che in due giorni
ha fatto l'assessore... poi è sparito.

E un posto ha dovuto trovarlo alla fine
anche a quello che si chiama Barosini
che così ha trovato il suo da fare
talmente tanto che adesso si è candidato
per aver un posto in Parlamento
almeno può tornare a fare... un bel niente. 

Guarda che scherzo hanno fatto a Revigliasco
che pensava di candidarsi e fare fiasco
perché intanto gli Alessandrini di tutti gli schieramenti
preferivano dare il voto al dottor Maconi

Ma Maconi si occupa dei malati dell'ospedale
ma Alessandria no, sta troppo male
… a questa povera città, chi le ha dato una mano
non è certo un dottore, piuttosto Bagliano

Revigliasco proprio non se l'aspettava
di vincere al ballottaggio contra quella gente
che aveva governato per una legislatura
cercando di trovare una cura per Alessandria.

Certo la Rossa aveva anche le sue buone maniere
ma non è in grado di fare come le infermiere
da Spinetta agli Orti, dalla Pista al Cristo
a mandarla a casa hanno provato proprio tanto gusto

Poi senz'altro, non so perché,
ha preso una zappa e se l'è data sui piedi
di botanica ne sa poco... ma voglio dirla in una riga
quadrifoglio... fortuna, trifoglio è sfiga

Intanto gli Alessandrini, contenti come bambini
sono andati appresso a Salvini
che ha portato la sua Lega a vincere le elezioni
parlando coi ‘neretti’ ai giardini della stazione.

Com'è andata ormai fa parte della storia
non è il caso che stia a rinfrescarvi la memoria
coi Cinque Stelle che da altri parti vincevano spesso
che sono caduti come le stelle la notte di San Lorenzo.

E Cuttica dunque si è trovato in Municipio
e cos'ha fatto, il nostro sindaco, da principio?
Il primo provvedimento, veloce veloce
è fare le multe a chi chiede le elemosina.

È che poi si è accorto in un momento
che i vigili proprio quando servono non ci sono.

È come adesso che con l'aria inquinata
con lo smog che ti uccide e vince la battaglia
ecco, il Comune ai diesel chiude la città
ma non c'è nessuno che rispetta quel che dice l'autorità
perchè intanto non c'è un angolo
dove trovi un vigili che faccia contravvenzione. 

Non fanno neanche la multa e la gente si lamenta
se tu, come un maiale, butti via l'immondizia
i bidoni fanno schifo, la città è sporca
c'è da aver vergogna, siamo proprio mal messi.

Però anche l'Amag Ambiente... da ultimi i capi
stanno negli uffici a scaldarsi le chiappe
e noi poveri cristi che chiediamo aiuto
per risposta abbiamo solo dei rifiuti.

Ma bisogna dire che abbiamo anche cose belle
tipo il ponte Meier, che persino Renzi è andato a guardarlo
io so di gente, che con piedi e mani,
voleva dargli un colpo e burttarlo già in Tanaro.

Ho letto sul Piccolo che il ponte in questione
è già rovinato, come se fosse di tolla
con quello che è costato spero, ma non lo,
che sia almeno ancora in garanzia
sennò... se per caso... comunque vada
da quell'americano abbiamo preso una fregatura

Però c'è Lodola con le statue luminose
sulle rotonde son proprio curiose
a qualcuno piacciono, a tanti no
la cosa sicura è che mi costano un sacco di corrente
metti poi che qualcosa va storto
e quel monumento... più che acceso è spento.

Non è mica ancor finita, c'è Santa Maria di Castello, che bella piazza
nemmeno un po' di verde, un fiore, una rossa anche appassita
e poi quegli scalini... studiati da un architetto o un ingegnere
che se non stai attento, ti rompi i piedi.

Ma ho capito perchè non hanno messo nemmeno un'aiuola
per non far fare i bisogni ai cani davanti alla scuola
ma intanto i cani degli alessandrini... in ogni strada potete guardare
trovano dovunque un posto per fare i bisogni.

Per consolarsi, mia cara Alessandria, qual è la cura?
La risposta è: andare a cercare la cultura.
Sono andato alla mostra, m'hanno detto: “non è niente male
e poi è tutto gratis e puoi vedere Chagall”
sono andato informato... ma c'erano due quadri in croce
ho cercato tutti gli altri... magari erano nascosti
macché... come sono entrato son subito uscito
in due minuti era già sulla via
perchè la mostra era già finita 

Niente cultura, dimmi un po' se ho torto
forse è meglio dedicarsi allo sport
i Grigi in testa per mezzo campionato
erano i più forti... era scritto in mezza città
dove i tifosi hanno messo gli striscioni
e io... scaramantico... mi sono grattato i maroni

E avevo ragione... perchè dopo qualche mese
ho visto che in serie B è andata la Cremonese
loro a far festa con torrazzo e torrone
e non sempre qui... ignoranti come dei gibboni

In testa la Squadra non sarà un granchè
prò noi in testa... abbiamo i cappelli
che bel Borsalino, il vanto degli alessandrini
che storia meravigliosa, il signor Pipen,
poi tutte quelle ragazze che in bicicletta
pedalavano mostrando anche un pezzo di gambetta.

Meno male che ci ha pensato Borsalino a salvare questa città...
a no, scusatemi... ho preso la businà di qualche anno fa.

Ma allora, per finire, mi chiedo: c'è qualcosa
che gli alessandrini hanno nella pelle e nelle ossa
per dirsi orgogliosi di stare su questa terra
senza vantarsi di Marengo, che poi è una guerra?

Ci sarà ben, chissà in quale angolo,
noi siamo così, a criticare sempre campioni
a anche la businà, abbiate pazienza
è brusca, perchè dice solo quel che pensa...

Siamo arrabbiati con Alessandria, d'accordo però
se ci chiedono di cambiare... rispondiamo di no
vogliamo stare qui, nel bene e nel male
siamo alessandrini, mica come quelli di Casale

stiamo qui, con la Bormida e il Tanaro
con chi fa bene e chi fa dei danni
chi nella terra di Eco e di Rivera
con la gente che tu
ichiede: “Ma tu, quello lì, lo sai chi era?”.

Come siamo orgogliosi, anche se siamo a terra
e allora Alessandrini ve lo dico chiaro e netto... fate come vi pare.

 

20/02/2018
Versione stampabile   Invia articolo a un amico   Scrivi alla redazione


 
blog comments powered by DisqusTaryn Donath Quartet apre la stagione del Macall? di Castelceriolo
Taryn Donath Quartet apre la stagione del Macall? di Castelceriolo
Gig Economy: la ricaduta dell'economia del lavoretto sugli alessandrini
Gig Economy: la ricaduta dell'economia del lavoretto sugli alessandrini
Gig Economy: il metodo d'indagine sulla provincia di Alessandria
Gig Economy: il metodo d'indagine sulla provincia di Alessandria
Antonio Albanese il prossimo 13 dicembre 2018 al Palatenda Alegas con "Personaggi"
Antonio Albanese il prossimo 13 dicembre 2018 al Palatenda Alegas con "Personaggi"
DIRTY DANCING FA SOGNARE LA PROVINCIA!! SOGNA INSIEME A NOI SABATO 8 DICEMBRE AD ALESSANDRIA
DIRTY DANCING FA SOGNARE LA PROVINCIA!! SOGNA INSIEME A NOI SABATO 8 DICEMBRE AD ALESSANDRIA
 Dirty Dancing- il musical, nella sua edizione speciale per i 30 anni dall'uscita del film
Dirty Dancing- il musical, nella sua edizione speciale per i 30 anni dall'uscita del film
-->